CLP

CLP (Classification, Labelling and Packaging)

 

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk

worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van

de indeling en etikettering van chemische stoffen.

 

Voordat chemische stoffen op de markt worden gebracht, moet de industrie de potentiële risico's

van dergelijke stoffen en mengsels vaststellen en deze stoffen indelen in overeenstemming met de

vastgestelde gevaren. De gevaarlijke chemische stoffen moeten ook worden voorzien van etiketten

volgens een gestandaardiseerd systeem, zodat werknemers en consumenten op de hoogte zijn van

de werking ervan voordat zij met deze stoffen omgaan.

 

Dankzij dit proces worden de gevaren van chemische stoffen gemeld via standaardaanduidingen en

-pictogrammen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen. Wanneer bijvoorbeeld een leverancier

een stof identificeert als 'acute toxiciteit categorie 1 (oraal)', bevat de etikettering de

gevarenaanduiding ‘dodelijk bij inslikken', het woord ‘Gevaar' en een pictogram met een

doodshoofd met gekruiste beenderen.

 

CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De

CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en

etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geïntroduceerd, is gebaseerd op het

mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties.

 

De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en

de richtlijn Gevaarlijke preparaten. Er geldt een overgangstermijn tot 2015.

 

Rechtsgebieden | Arbeidsrecht | Bestuursrecht | Chemische stoffen | Ondernemingsrecht | Strafrecht | Strafbeschikking

Copyright © 2012 - 2016 Bergers Rechtsbijstand. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer: 55730353