Algemene voorwaarden

Disclaimer en Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd,

sluit Bergers Rechtsbijstand iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden

en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website

beschikbaar is.

 

Artikel 1

Bergers Rechtsbijstand is een eenmanszaak, welke ten doel heeft het geven van juridische

adviezen en het verlenen van rechtsbijstand in juridische geschillen.

 

Artikel 2

De wederpartij met wie de overeenkomst van opdracht wordt aangegaan, wordt hierna

aangeduid met “opdrachtnemer”. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid

2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer

personen een opdracht is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer

en zijn mede van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Opdrachtgever

wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene

voorwaarden van Bergers Rechtsbijstand.

 

Artikel 4

Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door

de opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de

cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde werknemer of andere

vertegenwoordiger van Bergers Rechtsbijstand zal worden uitgevoerd.

 

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een

cliënt, met eventuele pro actieve advisering aan een cliënt, met het doen van aanbiedingen

alsmede met het verlenen van elke (andere) dienst, is – wegens onverzekerbaarheid van het

beroepsrisico bij een professionele verzekeraar – beperkt tot maximaal een bedrag gelijk

aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste

roekeloosheid van de zijde van de opdrachtnemer geldt deze beperking uiteraard niet. Ook

indien de opdrachtnemer een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is ontstaan, is de

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer conform dit artikel beperkt. Iedere vordering van

een cliënt jegens de opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het

ontstaan van de vordering. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient,

op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot

kennisneming van het gebrek schriftelijk aan Bergers Rechtsbijstand te worden medegedeeld.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

 

Artikel 6

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de

opdrachtgever en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht

nemen. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en

onrechtmatige daden van derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd

eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 7

Verstrekte opdrachten worden door Bergers Rechtsbijstand uitsluitend uitgevoerd ten behoeve

van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht

al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart Bergers

Rechtsbijstand tegen aanspraken van derden dienaangaande. Bergers Rechtsbijstand behoudt

alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt is, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de opdrachtnemer, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar

maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz.

welke cliënt als gevolg van de opdracht van de opdrachtnemer heeft ontvangen. Cliënt

vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden indien cliënt dit verbod overtreedt.

 

Artikel 8

Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde (on)kosten - waaronder

belaste en onbelaste verschotten - zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht.

Onder belaste en onbelaste verschotten worden ondermeer verstaan griffierechten,

deurwaarderskosten, procureurskosten en kosten deskundigen. Daarnaast is opdrachtnemer ter

dekking van de algemene kosten gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium

exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer

verstaan porti, telefoon- fax- en kopieerkosten e.d.. De door opdrachtnemer gemaakte

reiskosten worden aan opdrachtgever doorberekend door middel van een vast bedrag

exclusief BTW per kilometer.

 

Artikel 9

De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na het

verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege

in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met 2%. Indien na

aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het

Rapport Voorwerk II (Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor

Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten) op basis van twee punten van het

liquidatietarief, doch met een minimum van € 450,00.

 

Artikel 10

De rechtsverhouding tussen Bergers Rechtsbijstand en de cliënt is onderworpen aan

Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele

geschillen tussen beiden kennis te nemen. Afwijkingen en aanvullingen van en op de

algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze zijn overeengekomen en

schriftelijk zijn vastgelegd.

 

 

 

 

Copyright © 2012 - 2016 Bergers Rechtsbijstand. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer: 55730353